top of page

leieavtale 
minishop

Avtale  mellom 
 

TINE SA 
(heretter kalt TINE eller utleier) 

Bedriftsveien 7 
0950 Oslo 
Foretaks nr.: NO 947 942 638 MVA 

 

og 

 

Kunde  

 

Avtalen gjelder: Leie av minishop fra TINE. 

 

  1. OM PÅFYLL FRA TINE OG OMFANGET AV LEVERANSEN 

Påfyll fra TINE er en selvbetjent mat- og drikkeløsning (minishop) som sørger for at man alltid har tilgang på sunne og næringsrike produkter tilpasset sine behov, gjennom hele dagen.  

Brukerne handler enkelt ved å skanne en QR kode på skapet, som leder dem i en webshop med oversikt over tilgjengelige produkter og priser. Bruker velger ønsket produkt og gjennomfører transaksjonen i Vipps. Ved godkjent transaksjon åpnes dørlåsen på skapet automatisk, og brukeren kan hente produktene de har kjøpt. Løsningen er tillitsbasert. Denne samarbeidsavtalen gjelder leie av minishop fra TINE. Alle skap kommer med eget skapnavn og Crobox-nummer som gjør det enkelt å holde oversikt.   

 

2. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER 

Månedspris for leie av en minishop er kr. 600,- per skap. Alle priser er eks. mva om ikke noe annet er oppgitt. Prisen dekker teknisk løsning og support av løsningen fra TINE.  Månedsprisen forutsetter at kunden benytter produkter fra TINEs portefølje i skapet. Leietager får én hylle til disposisjon av egne produkter. Dersom leietager ønsker en høyere andel produkter som ikke leveres av TINE, skal det betales en leiepris til TINE på kr 150,- per hylle per måned. Kunde kan velge inntil 3 hyller til egne produkter. Ønsker leietager å utvide til flere skap avtales dette med TINE. Leveringstid på skap er ca. 2 uker fra bestilling til levering.

 

2.1 Prøveperiode  

Ved inngåelse av avtalen vil kunden automatisk få en prøveperiode på 60 dager. Prøveperioden starter den dagen minishop-skapet er overlevert kunden på lokasjon, og webshop og Vipps Merchant er aktivert. Etter prøveperioden vil kunden automatisk gå over til månedsleie per minishop, med mindre annet er avtalt. Dersom kunden ikke ønsker å fortsette etter endt prøveperiode, må en skriftlig oppsigelse sendes til kontaktpersonen i TINE innen utgangen av prøveperioden. 

 

2.2 Prisreguleringer 

TINE har anledning til å regulere prisen på sine tjenester inntil en gang per år. Utleier skal gi skriftlig varsel til leietager om de nye prisene senest 2 måneder før endringen ønskes gjennomført. Enhver prisendring skal godkjennes av kunden.  

 

2.3 Fakturering 

Faktureringsperiode starter etter endt prøveperiode. TINE fakturerer etterskuddsvis per måned. Betaling skal skje innen 45 kalenderdager etter at korrekt faktura er mottatt. Ved forsinket betaling påløper renter og omkostninger i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven. TINE SA forbeholder seg retten til å si opp avtaler som følger av utestående betaling. 

 

​2.4 Vipps Merchant

Leietager har ansvar for å opprette Vipps Merchant for sitt utsalgssted slik at inntektene fra minishopen går direkte til egen konto. Dette er en forutsetning for at minishop kan tas i bruk. Kunde mottar nødvendig informasjon fra TINE om opprettelse av Vipps Merchant når bestillingen er mottatt.  

 

3. PARTENES ANSVAR 

TINE er ansvarlig for å levere den komplette løsningen til kunden: 

Utplassering av skap 

Service og vedlikehold 

Teknisk support: oppdatering av sortiment og priser 

Salgsrapportering til kunde 

 

Leietager er ansvarlig for: 

Bestilling og påfylling av varer 

Fastsettelse av utsalgsspris

Varsle TINE for oppdatering av sortiment og pris 

Fjerning av varer som er utgått på dato 

Svinn 

 

4. KJØLEUTSTYR OG TEKNISKE FEIL 

Leietager er ansvarlig for at lånt utstyr blir vedlikeholdt, rengjort, og ellers forsvarlig behandlet slik at utstyret ikke blir skadet. Eventuell skade som påføres utstyret pga. uforsiktig behandling må erstattes av leietager.  

Det kan oppstå tekniske problemer med minishop-løsningen. Løsningen består av flere komponenter som kan bli påvirket av feil utenfor TINEs kontroll. Følgende problemer kan oppstå utenfor TINEs kontroll: 

  • Vipps nedetid: dersom Vipps har tekniske problemer med sin betalingsløsning vil det ikke være mulig å gjennomføre transaksjoner fra minishopen, skapet vil ikke åpne seg ettersom transaksjonen ikke går igjennom. Sluttbruker som forsøker å handle når Vipps er nede, vil ikke bli trukket penger for kjøpet, men bli reservert summen som i etterkant vil bli slettet. 

  • Nettverksproblemer: dersom det er problemer med 2G/3G/4G dekningen vil det ikke være mulig å handle fra minishop løsningen. 

 

TINE SA vil informere kunde ved oppdagede tekniske problemer med overnevnte tekniske komponenter, og gi beskjed når feilen er rettet. Dersom det oppstår tekniske problemer med komponenter som er innenfor TINEs kontroll vil feilen rettes innen rimelig tid.  

 

Dersom det oppstår tekniske problemer, skal kunden henvende seg til følgende nummer: 

Teknisk support : 948 67 372 

 

5. PERSONVERN  

Partene er sammen og hver for seg ansvarlig for at all eventuell behandling av personopplysninger som skjer i anledning Avtalen skal skje i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven med tilhørende forskrifter. 

 

6. KUNDENS MISLIGHOLD 

TINE kan heve avtalen ved kundens vesentlige mislighold av kundens plikter under avtalen. 

Ved vesentlig betalingsmislighold fra kunden, kan TINE heve avtalen med 30 dagers varsel, dog slik at dersom kunden gjør opp sin betalingsforpliktelse innen utløpet av fristen, bortfaller TINEs rett til å heve avtalen.  

For andre konsekvenser av eventuelt mislighold, herunder erstatning, gjelder de regler som følger av gjeldene lovgivning og alminnelig kontraktsrettslige prinsipper.  

 

7. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Avtalen reguleres og utfylles for øvrig av norsk rett. Tvister søkes løst i minnelighet.  Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal saken løses fremfor de alminnelige domstoler, herunder Oslo tingrett. 

 

8. KONTAKTPERSONER  

Kontaktpersoner ved TINE: 

Lily Chen 

Tlf. 90 84 98 76 

lily.chen@tine.no 

Tonje Margarita Strømmen

Tlf. 98 64 14 04

tonje.margarita.strommen@tine.no

 

9. OPPSIGELSESTID 

Avtalen har tre (3) måneders gjensidig oppsigelsestid etter endt prøveperiode. Oppsigelsen skal sendes skriftlig til kundens kontaktperson i TINE.  

bottom of page